POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Stowarzyszenia “Tyskie Szpilki” zgodnie z RODO

1. Informacje ogólne

1.1 Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie “Tyskie Szpilki”
z siedzibą przy ul. Barona 30/209, 43-100 Tychy,
NIP: 6462937483, REGON: 361150984, KRS: 0000551404.

1.2 Niniejsza Polityka Prywatności została przygotowana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwane dalej RODO.

2. Zakres przetwarzanych danych

2.1 Stowarzyszenie “Tyskie Szpilki” przetwarza dane osobowe, które zostały dostarczone dobrowolnie przez osoby zainteresowane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także inne dane niezbędne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.2 Dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do osiągnięcia celów przetwarzania, o których mowa w pkt. 3 Polityki Prywatności.

3. Cel przetwarzania danych

3.1 Dane osobowe przetwarzane są w celu:
– realizacji działań statutowych Stowarzyszenia,
– informowania o wydarzeniach, akcjach i innych inicjatywach Stowarzyszenia,
– przesyłania informacji o zmianach w działalności Stowarzyszenia.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych

4.1 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
– zgody osoby, której dane dotyczą,
– niezbędności przetwarzania do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
-spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.

5. Okres przechowywania danych

5.1 Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane,
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Bezpieczeństwo danych

6.1 Stowarzyszenie “Tyskie Szpilki” podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem czy ujawnieniem.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

7.1 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

8.1 Polityka Prywatności może ulec zmianie w związku z rozwojem technologii, zmianą przepisów prawa oraz rozszerzeniem oferty Stowarzyszenia. Aktualna wersja Polityki Prywatności zawsze dostępna będzie na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2024 r.

Scroll to Top